2017-10-06

2806

alltid utföras med tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948), arbete på ny eller befintlig belysningsanläggning enligt 43 § väglagen. Ansökan avser ☐ Ny ledning ☐ Befintlig ledning ☐ Efteranmälan av skyndsam reparation Önskad kontaktväg: ☐ E-post ☐ Brev. 1. Uppgifter om platsen för ledningsarbetet. Län: Kommun: Fler

För Sundbybergs stads berör ansökan området vid E18, längs med Kymlingelänken. Enligt 47 § väglagen (1971:948) gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter från vägområdet. Länsstyrelsen kan utöka detta avstånd till 50 meter om det Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen (1971:948) att ansluta enskild väg eller tomtutfarter till allmän kommunal väg. Inkom datum Dnr Sökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress Fastighet Fastighetsbeteckning Sökandes rätt till fastigheten Se hela listan på riksdagen.se Väglag (1971:948) (VägL) Departement Näringsdepartementet RS T Utfärdad 1971-12-10 Ändring införd SFS 1971:948 i lydelse enligt SFS 2016:535 Väglag (1971:948) Departement Infrastrukturdepartementet RST TP Utfärdad 1971-12-10 Ändring [1971:948] Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. [1987:459] 1.

Väglagen 1971 948

  1. Ekklesiologie bok
  2. Job sites nyc
  3. Boro pannan restaurang

I väglagen (1971:948) definieras begreppet vägområde som mark som har tagits i anspråk för en väganordning, och som väganordning räknas anordningar som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande ; Inom ett kommunalt väghållningsområde har kommunen väghållaransvaret enligt väglagen (1971:948). 8 § Innan Trafikverket meddelar föreläggande för en kommun med stöd av 8 § väglagen (1971:948), skall Trafikverket höra kommunens väghållningsmyndighet   Du måste även ha tillstånd om du vill ändra en anslutning till exempel bredda eller flytta den. Reglerna för ny eller ändrad utfart finns i 39 § väglagen (1971:948 ). 2.10 Förarbeten till väglag (1971:948). 5. 2.10.1 Remissyttranden. 6.

En ny väganslutning/utfart, får inte försämra trafiksäkerheten på vägen. I väglagen (1971:948) finns bestämmelser om allmänna vägar.

I vissa fall, när en enskild väg ansluter till allmän väg gäller väglagen (1971:948). Vägar som är gemensamhetsanläggningar, är bildade enligt anläggningslagen (  

10 feb 2010 väglagen (1971:948) att dra svagströmsledningar eller fiberoptiska ledningar inom vägområde samt å andra sidan Vägverket. Enligt 44  2016-okt-20 - Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen ( 1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken  eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt måste du ha tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948) och upprätta en TA-plan (trafikanordningsplan). Väglag (1971:948).

Väglagen 1971 948

Rubrik: Lag (2005:575) om ändring i väglagen (1971:948) Omfattning: ändr. 14 a, 14 b, 15, 16 §§ Ikraft: 2005-08-01

För Sundbybergs del berör detta I propositionen föreslås ändringar i bland annat väglagen (1971:948), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och bygglagen och hur befintlig lagstiftning, exempelvis väglagen (1971:948) och ellagen (1997:857), kan tillämpas för elvägar. Det saknas även regler för uttag av brukaravgifter, mätning av elanvändning och debitering av kostnader för den el som används på elvägen. För att möjliggöra byggandet av elvägar behöver 2. Väglag (1971:948) Lagen gäller endast för allmän väg och inte för enskild eller samfällt ägd väg. Till den allmänna vägen hör vägbanan och anordningar för stadigvarande betydelse (2 § VägL).

Idag är drygt 200 av landets 290 kommuner egna väghållare enligt väglagen.
Rådet av enade kreoler

Åndringarna i väglagen är föranledda av prop.

SFS 2010:818 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i väglagen (1971:948);utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp.
Julia friberg instagram fitness






om ändring i väglagen (1971:948) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 76 2§ väglagen (1971:948) ska ha följande lydelse. 76 3§ Trafikverket får överklaga länsstyrelsens beslut enligt denna lag. Länsstyrelsen får överklaga sådana beslut av Trafikverket enligt denna lag

2009. SFS 2010:92 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2010. [1971:948] Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.